مدیریت توجه
سجاد کاوه

سجاد کاوه

عشــق عصاره آفرینش است و هنر شهـد آن

طراحی لوگو و هویت بصری

طراحی لوگو و هویت بصری

هر برند هویت منحصر به فرد خود را دارد مثل ما انسان ها، ولی تاوقتی که مخاطب با محصول یا خدمات برند اجین نشده باشد از چیستی و چرایی آن با خبر نمی‌شود، حال یک ابر‌قهرمان بنام هویت بصری وارد می‌شود تا درنگاه اول بیانگر خواستگاه ، چیستی و اهداف برند باشد و مخاطب را با هویت و ماهیت اصلی برند آشنا کند؛

-->