مدیریت توجه
سجاد کاوه

سجاد کاوه

عشــق عصاره آفرینش است و هنر شهـد آن

طراحی پوستر و فتومونتاژ

طراحی پوستر و فتومونتاژ

طراحی پوستر شامل فنون و مباحث مختلفی می‌شود، برای طراحی یک پوستر خلاقانه نیاز به دانش در زمینه های طراحی گرافیک،طراحی،عکاسی،فتومونتاژ حرفه ای، مدل سازی سه بعدی و... می‌شود؛

-->